• Respinatalk logo
    .
با کیفیت رسپیناتاک

انگلیسی بیاموزید

اولین مرکز برگزاری امتحانات شفاهی در ایران


آموزش با Discipline خاص رسپیناتاک


آموزش تضمین شده بر اساس فلسفه مسئولیت پذیری زبان آموز در امر یادگیری


تنها مرکز آموزشی زبان در ایران که قادر است این گفته معمول زبان آموزان را که: "من سال هاست مؤسسه رفته ام ولی قادر به گفتگو به زبان انگلیسی نیستم" را به "من سال ها بود که به همه ی مؤسسات زبان رفته بودم و هرگز قادر به گفتگو به زبان انگلیسی نبودم تا به مؤسسه رسپیناتاک آمدم" تبدیل کند.